Poland, Nazi Occupation, 10 Zlotych note- VF-VF+, 1940, Scarce. - J.V. Bond Company

Poland, Nazi Occupation, 10 Zlotych note- VF-VF+, 1940, Scarce.

Regular price $ 35.00 Sale

Nazi Paper Money